IT Talentprogramma 2022

IT Talentprogramma 2022 UWV startel

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist wat het hexadecimale stelsel was. Je was een IT Talent als je goed met een potlood om kon gaan, want dan kon je Cobolformulieren invullen. Je was een IT Talent […]